ساخت کیسینگ نیروگاه سیکل ترکیبی قشم

صنعتی و نیروگاهی

ساخت کیسینگ نیروگاه سیکل ترکیبی قشم

صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
860
وزن سازه (تن)
-
زمان اجرا (ماه)
شرکت مهندسی و ساخت مپنا بویلر
کارفرما

ساخت کیسینگ نیروگاه سیکل ترکیبی قشم

کارفرما
شرکت مهندسی و ساخت مپنا بویلر
مشاور
شرکت مهندسی مشاور قدس نیرو
نظارت و بازرسی
شرکت مهندسی و ساخت مپنا بویلر
وزن سازه (تن)
860
زمان اجرا
-
تاریخ اجرا
1401