تجاری و اداری

ساخت مراکز تجاری بزرگ همچون ارگ تجاری تجریش، مگامال و البرزمال...