بیمارستانی و آموزشی

ساخت سازه های بیمارستانی و آموزشی به لحاظ اهمیت طبق آیین‎نامه های ساختمانی در گروه «ساختمان‎های با اهمیت خیلی زیاد» دسته‎بندی شده است. شرکت بادبند در این راستا با اجرای پروژه‎های متعدد بیمارستانی و آموزشی ضمن رعایت کلیه استانداردهای لازم برای این گونه پروژه‎ها همواره بر رعایت کیفیت تأکید داشته و کیفیت ساخت را مورد نظر قرار داده است.

بیمارستانی و آموزشی پروژه های برتر