مدیریت

پرسنل اجرایی و کلیدی

حسین ضیائیان
مدیریت پروژه
رحمن عارف
مدیریت فنی و مهندسی
بهار اکبری
مدیریت فناوری اطلاعات
بهرام اکبری
بازرس هیئت مدیره ، مدیریت پشتیبانی
محمد کاظم انصاری
برنامه ریز و کنترل تولید
خشایار گودرزی
سرپرست کارگاه
پرویز افضلیان
جانشین مدیریت کارخانه
مرتضی پژم
سرپرست تولید کارخانه
محمدرضا کشانی
رئیس حسابداری
بهرام روزخوش
مدیر تضمین کیفیت
حمیدرضا نادری
سرپرست QC
کامران حسینی
مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه
مهشاد موسوی
کارشناس برنامه ریزی کنترل پروژه
حمید پازانی
کارشناس امور پشتیبانی و تدارکات