دستاوردها و تقدیرنامه ها

تقدیر نامه شرکت Saipem ایتالیا
تقدیر نامه شرکت Saipem ایتالیا
کارفرما: شرکت Saipem ایتالیا