سازه ACC نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی هریس

سازه های صنعتی و نیروگاهی

سازه ACC نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی هریس

سازه های صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
2200
وزن سازه (تن)
1397-1398
زمان اجرا (ماه)
شرکت مدیریت تانا انرژی
کارفرما

سازه ACC نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی هریس

کارفرما
شرکت مدیریت تانا انرژی
مشاور
شرکت عامران افق
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
2200
زمان اجرا
1397-1398
تاریح اجرا
_