ساختمان های R&D/پپتید/موتورخانه مرکزی شرکت بیوسان فارمد

بیمارستانی و آموزشی

ساختمان های R&D/پپتید/موتورخانه مرکزی شرکت بیوسان فارمد

بیمارستانی و آموزشی
توانمندی
2700
وزن سازه (تن)
1393-1396
زمان اجرا (ماه)
شرکت بیوسان فارمد
کارفرما

ساختمان های R&D/پپتید/موتورخانه مرکزی شرکت بیوسان فارمد

کارفرما
شرکت بیوسان فارمد
مشاور
شرکت پایادژ
وزن سازه (تن)
2700
زمان اجرا
1393-1396