مجتمع تجاری البرز مال

تجاری و اداری

مجتمع تجاری البرز مال

تجاری و اداری
توانمندی
4000
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
شرکت بهناد بنا
کارفرما

مجتمع تجاری البرز مال

کارفرما
شرکت بهناد بنا
مشاور
شرکت آرشیویرا
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
4000
زمان اجرا
_
تاریح اجرا
1394