توربین هال و ساختمانهای جنبی نیروگاه چابهار

سازه های صنعتی و نیروگاهی

توربین هال و ساختمانهای جنبی نیروگاه چابهار

سازه های صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
160
وزن سازه (تن)
شرکت نصب نیرو
کارفرما

توربین هال و ساختمانهای جنبی نیروگاه چابهار

کارفرما
شرکت نصب نیرو
مشاور
مهندسین مشاور قدس نیرو
وزن سازه (تن)
160