بیمارستان نیکان

بیمارستانی و آموزشی

بیمارستان نیکان

بیمارستانی و آموزشی
توانمندی
900
وزن سازه (تن)
شرکت مهر درمان سپهر
کارفرما

بیمارستان نیکان

کارفرما
شرکت مهر درمان سپهر
مشاور
شرکت مهندسین مشاور مهباد
وزن سازه (تن)
900