پل خاقانی

زیربنایی

پل خاقانی

زیربنایی
توانمندی
2000
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران
کارفرما

پل خاقانی

کارفرما
سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران
مشاور
مهندسین مشاور هراز راه
نظارت و بازرسی
مهندسین مشاور هراز راه - فراز جوش کوشا
وزن سازه (تن)
2000
زمان اجرا
_
تاریخ اجرا
_