مشارکت شرکت بادبند در نمایشگاه صنعت و تجارت ایران با کشورهای همسایه

 

شرکت مهندسي سازه صنعت بادبند از تاريخ 6 الي 8 آذر در نمايشگاه بين المللي صنعت و تجارت ايران که با حضور کشورهاي همسايه در محل نمايشگاه بوستان گفتگو تهران برگزار گرديد شرکت کرد.

اين نمايشگاه با هدف معرفي و آشنايي هيئت هاي تجاري ساير کشورها با بازرگانان و تجار ايراني برگزار گرديد و در آن شرکت بادبند با هدف گسترش روابط تجاري با کشورهاي همسايه به ارائه فعاليت ها و خدمات خود در صنعت ساختمان پرداخت.