برگزاری دوره مدیریت فرآیندها ، با حضور مدیران، سرپرستان و کارشناسان ارشد شرکت

در راستای دانش افزایی و توانمندسازی مجموعه، در مورخ 4 اردیبهشت ماه 1397 دوره مدیریت فرآیندها، با حضور مدیران، سرپرستان و کارشناسان ارشد شرکت مهندسی سازه صنعت بادبند برگزار شد.