مجتمع مسکونی ثارالله

مسکونی

مجتمع مسکونی ثارالله

مسکونی
توانمندی
1388
وزن سازه (تن)
-
زمان اجرا (ماه)
نوین ره‌آور بتیس
کارفرما

مجتمع مسکونی ثارالله

کارفرما
نوین ره‌آور بتیس
مشاور
لرزه زمین ابنیه
نظارت و بازرسی
-
وزن سازه (تن)
1388
زمان اجرا
-
تاریخ اجرا
1401

ویژگی های خاص

بهره‌گیری از سیستم مهاربندی کمانش‌تاب BRB - بهره‌گیری از سیستم مهاربندی همگرای ویژه SCBF