مجتمع اداری تندیس

تجاری و اداری

مجتمع اداری تندیس

تجاری و اداری
توانمندی
1300
وزن سازه (تن)
-
زمان اجرا (ماه)
بانک ایران و اروپا
کارفرما

مجتمع اداری تندیس

کارفرما
بانک ایران و اروپا
مشاور
-
نظارت و بازرسی
-
وزن سازه (تن)
1300
زمان اجرا
-
تاریخ اجرا
1400