سالن تولید شکر خام کارخانه دهخدا

سازه های صنعتی و نیروگاهی

سالن تولید شکر خام کارخانه دهخدا

سازه های صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
500
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
شرکت فالق صنعت
کارفرما

سالن تولید شکر خام کارخانه دهخدا

کارفرما
شرکت فالق صنعت
مشاور
مهندسین مشاور صنعتی نوها
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
500
زمان اجرا
_
تاریح اجرا
_

ویژگی های خاص

اتصالات پیچ و مهره