SKID WAY BEAM

صنعتی و نیروگاهی

SKID WAY BEAM

صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
320
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
شرکت مهندسی ساخت تأسیسات دریایی ایران
کارفرما

SKID WAY BEAM

کارفرما
شرکت مهندسی ساخت تأسیسات دریایی ایران
مشاور
_
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
320
زمان اجرا
_
تاریخ اجرا
_

ویژگی های خاص

سیستم اتصالات جوش