طرح توسعه شرکت نیر پارس

سازه های صنعتی و نیروگاهی

طرح توسعه شرکت نیر پارس

سازه های صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
800
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
شرکت نیر پارس
کارفرما

طرح توسعه شرکت نیر پارس

کارفرما
شرکت نیر پارس
مشاور
مهندسین مشاور صنعتی ایران
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
800
زمان اجرا
_
تاریح اجرا
_

ویژگی های خاص

اتصالات پیچ و مهره