اسکلت فلزی خط تولید L90

سازه های صنعتی و نیروگاهی

اسکلت فلزی خط تولید L90

سازه های صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
2000
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
شرکت پارس خودرو
کارفرما

اسکلت فلزی خط تولید L90

کارفرما
شرکت پارس خودرو
مشاور
شرکت مهندسی توسعه سایپا
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
2000
زمان اجرا
_
تاریح اجرا
1384

ویژگی های خاص

اتصالات پیچ ومهره