مجتمع مسکونی پارسیا

مسکونی

مجتمع مسکونی پارسیا

مسکونی
توانمندی
9400
وزن سازه (تن)
-
زمان اجرا (ماه)
اتحادیه تعاونی های مسکن نمونه رسا
کارفرما

مجتمع مسکونی پارسیا

کارفرما
اتحادیه تعاونی های مسکن نمونه رسا
مشاور
_
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
9400
زمان اجرا
-
تاریخ اجرا
1390