سازه ACC بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

صنعتی و نیروگاهی

سازه ACC بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
1600
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
شرکت مپنا بویلر
کارفرما

سازه ACC بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

کارفرما
شرکت مپنا بویلر
مشاور
شرکت موننکو
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
1600
زمان اجرا
_
تاریخ اجرا
1398