ساختمان های R&D/پپتید/موتورخانه مرکزی شرکت بیوسان فارمد

بیمارستانی و آموزشی

ساختمان های R&D/پپتید/موتورخانه مرکزی شرکت بیوسان فارمد

بیمارستانی و آموزشی
توانمندی
2700
وزن سازه (تن)
36 ماه
زمان اجرا (ماه)
بیوسان فارمد
کارفرما

ساختمان های R&D/پپتید/موتورخانه مرکزی شرکت بیوسان فارمد

کارفرما
بیوسان فارمد
مشاور
پایادژ
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
2700
زمان اجرا
36 ماه
تاریخ اجرا
1393