مجتمع تجاری مگامال اکباتان

تجاری و اداری

مجتمع تجاری مگامال اکباتان

تجاری و اداری
توانمندی
4500
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
شرکت آرچین
کارفرما

مجتمع تجاری مگامال اکباتان

کارفرما
شرکت آرچین
مشاور
مهندسین مشاور امکو ایران
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
4500
زمان اجرا
_
تاریخ اجرا
1386

ویژگی های خاص

اتصالات جوش