نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی هریس

صنعتی و نیروگاهی

نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی هریس

صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
2500
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
شرکت تانا انرژی
کارفرما

نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی هریس

کارفرما
شرکت تانا انرژی
مشاور
شرکت مسینان
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
2500
زمان اجرا
_
تاریخ اجرا
1396