ساخت کیسینگ نیروگاهی سنندج، نیام، پرند و مبارکه اصفهان

صنعتی و نیروگاهی

ساخت کیسینگ نیروگاهی سنندج، نیام، پرند و مبارکه اصفهان

صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
6000
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
شرکت مپنا بویلر
کارفرما

ساخت کیسینگ نیروگاهی سنندج، نیام، پرند و مبارکه اصفهان

کارفرما
شرکت مپنا بویلر
مشاور
شرکت موننکو
نظارت و بازرسی
شرکت موننکو
وزن سازه (تن)
6000
زمان اجرا
_
تاریخ اجرا
_