سالن تولید کارخانه درخشان ماکارون پارس

صنعتی و نیروگاهی

سالن تولید کارخانه درخشان ماکارون پارس

صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
1500
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
اقلیم توسعه سبز
کارفرما

سالن تولید کارخانه درخشان ماکارون پارس

کارفرما
اقلیم توسعه سبز
مشاور
سازه کیفیت پایدار
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
1500
زمان اجرا
_
تاریخ اجرا
1386

ویژگی های خاص

اتصالات پیچ و مهره