توربین هال و ساختمانهای جنبی نیروگاه چابهار

صنعتی و نیروگاهی

توربین هال و ساختمانهای جنبی نیروگاه چابهار

صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
1600
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
شرکت نصب نیرو
کارفرما

توربین هال و ساختمانهای جنبی نیروگاه چابهار

کارفرما
شرکت نصب نیرو
مشاور
مهندسین مشاور قدس نیرو
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
1600
زمان اجرا
_
تاریخ اجرا
1396