بیمارستان نیکان

بیمارستانی و آموزشی

بیمارستان نیکان

بیمارستانی و آموزشی
توانمندی
900
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
شرکت مهر درمان سپهر
کارفرما

بیمارستان نیکان

کارفرما
شرکت مهر درمان سپهر
مشاور
شرکت مهندسین مشاور مهباد
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
900
زمان اجرا
_
تاریح اجرا
_

ویژگی های خاص

اتصالات جوش