کنترل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA)

شرکت بادبند به منظور نیل به بالاترین اهداف کیفی و هماهنگ نمودن واحد کنترل کیفیت خود با آخرین استاندارد های موجود، دستیابی به اصول مدیریت کیفیت را در راٌس برنامه های خویش قرار داده است. لذا اولین اقدام این واحد جهت هر پروژه، تهیه طرح کیفیت متناسب با نوع آن و بر اساس استاندارد های موجود QC و QA از طریق تهیه مدارک شامل فرم ها و اطلاعات جمع آوری شده می باشد.

 

طرح کیفیت به عنوان سند اصلی جهت QC و QA بوده و شامل موارد ذیل می باشد:

 • طرح کنترل کیفیت QC Plan
 • دستورالعمل های مربوط به بازرسی
 • فرآیند هماهنگی بین بخش QC و QA با سایر بخش ها
 • اسناد کنترلی به منظور ضمیمه در پرونده نهایی پروژه
 • فرم های مربوط همچون گزارش بازرسی، فرم اجاره نامه، فرم تاٌییدیه
 • موارد بازرسی بنا به مشخصات فنی کار
 • خرید مصالح
 • تاٌییدیه عملکرد ماشین آلات
 • روش های تضمین کیفیت

 

 

 

خدمات واحد QC و QA مشتمل است بر:

 

 تهیه مستندات مربوط به داده ها

 • تهیه و تنظیم دستورالعمل های مربوط به بازرسی ضمن تحقیق برای دستیابی به آخرین استاندارد ها
 • تهیه و تنظیم فرم های مستند سازی به منظور ضمیمه نمودن در پرونده نهایی پروژه

تعریف فرآیند هماهنگی بین بخش های QC با سایر بخش ها

 • آموزش، تبادل و یکسان سازی اطلاعات بین بخش QC با سایر بخش ها
 • احراز گواهینامه تعیین سطح و صلاحیت پرسنل تولید و تهیه مدارک مورد نیاز WPQ و کارت جوشکاران
 • تعیین موارد و ایستگاه های بازرسی بنا به مشخصات فنی کار

تعیین روش های بازرسی

 • نقطه توقف: بخش هایی از فعالیت های کنترلی که باید در حضور شخص بازرس انجام گیرد نقاط توقف هستند در اینگونه موارد بدون حضور بازرس، بازرسی یا هر فعالیت دیگر انجام نخواهد شد.
 • بررسی موضعی: در این گونه موارد کارمندان یا بازرسان QC و QA  می توانند به طور اتفاقی کار را مورد بررسی قرار دهند. عملیات اجرایی در اینگونه موارد دارای تداوم بوده و برای بازرسی متوقف نخواهد شد.
 • بازبینی مدرک: گاهی اوقات بازرسان باید مدارک ارائه شده توسط واحد QC و QA سازنده تجهیزات و تولید کننده مصالح و یا پیمانکاران جزء را کنترل کنند. بازرسان می توانند تولید یا خدمات را به عنوان یک بررسی موضعی مورد بازبینی قرار دهند و گواهینامه لازم را تاٌیید و امضاء نمایند.
 • پرونده نهایی:منظور از جمع آوری مدارک و تشکیل پرونده نهایی آن است که مجموعه ای کامل از اسناد مربوط به بازرسی کارها و تجهیزات، طرح کیفیت (QP) تاٌیید شده و سایر مدارک و گواهینامه ها فراهم آید.

 

 

کنترل متریال خریداری شده:

 • کنترل و بررسی متریال ارسالی با لیست اعلام شده متریال مورد نیاز
 • تطابق متریال ارسال شده با استاندارد های جاری
 • جمع آوری اطلاعات و مدارک مربوط به متریال
 • تنظیم گزارش متریال ورودی
 • صدور درخواست بازرسی متریال برای واحد نظارت پروژه و دریافت تاٌییدیه

 

تاٌیید عملکرد ماشین آلات

کالیبراسیون تجهیزات

کنترل مراحل تولید با انتقال متریال به خط تولید:

انتقال متریال به واحد قطعه زنی:

 • بررسی و تطابق حواله صادر شده با متریال مورد انتقال
 • کنترل تغییرات ایجاد شده طی گذشت زمان انبارداری متریال
 • کنترل بر حک نمودن کد مستندسازی صادر شده انبار برروی ورق ها
 • تاٌیید و مارک جهت انتقال

قطعه زنی و برشکاری و سوراخکاری:

 • بررسی و تطابق دستور برش با متریال مورد نظر
 • بازرسی و کنترل قطعات برش شده
 • کنترل بر حک نمودن کد مستندو اطلاعات مربوط
 • بررسی فرم درخواست بازرسی
 • تاٌییدیه انتقال به خط تولید
 • بازرسی و کنترل قبل و بعد از اجرای سوراخکاری برروی قطعه
 • بررسی فرم درخواست بازرسی و صدور تاٌییدیه جهت انتقال به سایر بخش ها

جوشکاری:

 • بازرسی NDT : انجام تست های غیر مخرب ( PT,MT,UT,RT) بر طبق دستورالعمل تهیه گزارشات
 • قبل از جوشکاری:کنترل بکارگیری دستورالعمل، کنترل پیشگرمایی و کنترل آماده سازی لبه ها و ...
 • در هنگام جوشکاری: کنترل تمیز کاری بین پاسی، کنترل دمای پاسی و ...
 • بعد از جوشکاری: کنترل ظاهر جوش، کنترل ابعاد جوش
 • تهیه و تنظیم و بررسی دستورالعمل جوشکاری ( WPS & PQR) و مدارک آن برای پروژه های شرکت
 • تفسیر نقشه های جوشکاری و مشخصات فنی آنها
 • بررسی و شناسایی سفارش خرید بمنظور حصول اطمینان از درستی خرید مواد جوشکاری و مواد مصرفی
 • بررسی و شناسایی مواد دریافت شده طبق مشخصات سفارش خرید
 • مشاهده آزمایشات غیر مخرب جهت شناسایی عیوب و ارائه راهکاری جهت برطرف کردن آنها
 • بررسی نحوه انبار کردن الکترود، پودر، سیم جوش و دیگر مواد مصرفی جوشکاری
 • بررسی بکارگیری دستورالعمل تاٌیید شده (WPS) در پروژه ها و ارائه راهکارهای مناسب جهت اجرای هر چه بهتر دستورالعمل جوشکاری (WPS)
 • انتخاب نمونه آزمایشی و ارزیابی گزارش آزمایش و نگهداری سوابق آنها
 • تهیه دستورالعمل بازرسی NDT MAP
 • تهیه Welding Map
 • تهیه رویه و دستورالعمل های مرتبط
 • نقشه بازرسی کنترل کیفیت پروژه ITP و QCP
 • پاسخگویی به NCR های ارسالی از QC و ارائه راهکار جهت به حداقل رساندن آنها و تهیه آمار های مربوطه
 • تفسیر نتایج آزمونهای مخرب و غیر مخرب
 • ارائه و اجرای راهکارهایی در جهت بهبود کیفیت و کمیت به جوشکاران و مجموعه
 • جلسات توجیهی دوره ای با جوشکاران در زمینه عیوب معمول جوش و کما فی السابق آموزش ایشان و کارنامه ماهانه جوشکاران  شامل تعداد جوشهای درست و تعمیری

 

 

 

 

سندبلاست و رنگ:

 • بررسی و کنترل قطعات سند شده مطابق با داده ها و استاندارد های جاری
 • کنترل و بازرسی از ملحقات مونتاژ شده
 • بررسی فرم درخواست بازرسی از قطعات
 • صدور تاٌیید قطعات جهت آماده سازی نهایی
 • صدور فرم دعوت نامه جهت بازرسی واحد نظارت پروژه از قطعات
 • دریافت تاٌییده از نظارت پروژه جهت انتقال قطعات به واحد سندبلاست-رنگ

 

دعوت نامه بازرسی برای واحد نظارت پروژه:

 • دریافت تاٌییدیه از واحد نظارت جهت صحیح اجرا شدن فرآیندها
 • صدور گواهینامه و تطابق با فرم های بازرسی
 • بررسی و کنترل تغییرات ایجاد شده برروی قطعه (صدمات) در زمان بارگیری
 • این اسنادمی توانند شامل دستورالعمل ها و فرآیندهای اجرای کار نیز باشد و به روش هایی برای ردیابی و سابقه مصالح، تجهیزات و یا عملیات اجرایی انجام گرفته اشاره کند. در این سیستم کارفرما می تواند از کیفیت مصالح مطرح شده و نیز روند کنترل اطمینان حاصل نماید.

 

 • بازبینی مدارک
 • تنظیم پرونده نهایی پروژه:
 • نتایج تاٌیید شده گزارشات تجزیه شیمیایی مواد و آزمایشات فیزیکی لازم
 • گزارش های هفتگی و ماهیانه
 • گزارش مسئولین دستگاه ها
 • گواهینامه ماشین آلات برای کار مرتب و تنظیم بودن آنها
 • ایرادات و عدم انطباق کارها با مشخصات فنی و نتیجه کار بخش مهندسی
 • گواهینامه مواد خریداری شده
 • نتایج گزارشات تاٌیید شده خواص مکانیکی و گزارشات آزمایشگاهی

 

 

 

 

 

مجوز ترخیص و تنظیم صورتجلسه

ارتباط و هماهنگی: ارتباط و هماهنگی بین مراحل مختلف فرآیند QC و QA.