ارگ تجاری تجریش

تجاری و اداری

ارگ تجاری تجریش

تجاری و اداری
توانمندی
12.000 تن
وزن سازه (تن)
12 ماه
زمان اجرا (ماه)
شرکت صبا میهن
کارفرما

ارگ تجاری تجریش

کارفرما
شرکت صبا میهن
مشاور
شرکت ابنیه نو اندیش
نظارت و بازرسی
شرکت ابنیه نو اندیش
وزن سازه (تن)
12.000 تن
زمان اجرا
12 ماه
تاریح اجرا
1391

ویژگی های خاص

سیستم اتصالات: پیچ و مهره
نوع رنگ و سیستم رنگ زدایی: زینگ ریچ اپوکسی 80 میکرون، سه لایه، سند بلاست SA2 2/5
کنترل کیفیتی(QC): تهیه WPS، PQR و انجام آزمایشات (N.D.T (UT،PT، MT توسط شرکت بادبند
سایر اطلاعات: اجرای فونداسیون، دیوارهای حائل و سقف متال دک به مساحت تقریبی 70.000 مترمربع