برج‎های هزاره سوم (میلینیوم)

مسکونی

برج‎های هزاره سوم (میلینیوم)

مسکونی
توانمندی
17000 تن در 3 بلوک
وزن سازه (تن)
36 ماه
زمان اجرا (ماه)
شرکت تعاونی مسکن آشیانه هلیکوپتر
کارفرما

برج‎های هزاره سوم (میلینیوم)

کارفرما
شرکت تعاونی مسکن آشیانه هلیکوپتر
مشاور
مهندسین مشاور مهان مه راز
نظارت و بازرسی
مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس
وزن سازه (تن)
17000 تن در 3 بلوک
زمان اجرا
36 ماه
تاریح اجرا
1381
تأییدیه کارفرما
شرکت تعاونی مسکن آشیانه هلیکوپتر

ویژگی های خاص

برای اولین بار استفاده از فولاد ST52 در صنعت ساختمان
نوع رنگ و سیستم رنگ زدایی: رنگ زینگ ریچ اپوکسی به ضخامت 80 میکرون، سندبلاست کلاس 3
طراحی سازه با سیستم لوله ای
استفاده بیش از 1،750،000 قطعه پیچ و مهره در سازه