سازه های توربین و کمپرسورهای صنعتی توگا

سازه های صنعتی و نیروگاهی

سازه های توربین و کمپرسورهای صنعتی توگا

سازه های صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
1.900 تن
وزن سازه (تن)
9 ماه
زمان اجرا (ماه)
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا - توگا
کارفرما

سازه های توربین و کمپرسورهای صنعتی توگا

کارفرما
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا - توگا
مشاور
مهندسین مشاور صنعتی نوها و مشاور صدر صنعت
نظارت و بازرسی
مهندسین مشاور صنعتی رعدان
وزن سازه (تن)
1.900 تن
زمان اجرا
9 ماه
تاریح اجرا
_
تأییدیه کارفرما
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا - توگا

ویژگی های خاص

نوع رنگ و سیستم رنگ زدایی: زینک پیچ اپوکسی، سه لایه، سند بلاست SA2 1/2
کنترل کیفیتی(QC): تهیه WPS، PQR و انجام آزمایشات (N.D.T (RT، UT،PT، MT توسط شرکت بادبند