سالن های انبار رنگ مواد کارخانه خودروسازی سایپا

سازه های صنعتی و نیروگاهی

سالن های انبار رنگ مواد کارخانه خودروسازی سایپا

سازه های صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
2500
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
شرکت سایپا و مهندسی توسعه سایپا
کارفرما

سالن های انبار رنگ مواد کارخانه خودروسازی سایپا

کارفرما
شرکت سایپا و مهندسی توسعه سایپا
مشاور
مهندسین مشاور صنعتی ایران مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
2500
زمان اجرا
_
تاریح اجرا
_

ویژگی های خاص

سیستم اتصالات پیچ و مهره