مجموعه ساختمان های خبرگزاری ایران

تجاری و اداری

مجموعه ساختمان های خبرگزاری ایران

تجاری و اداری
توانمندی
5000
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
کارفرما

مجموعه ساختمان های خبرگزاری ایران

کارفرما
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
مشاور
مهندسین مشاور آوند طرح
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
5000
زمان اجرا
_
تاریح اجرا
_