سازه فلزی بیکری 1 و 2 گروه صنعتی و پژوهشی زر

سازه های صنعتی و نیروگاهی

سازه فلزی بیکری 1 و 2 گروه صنعتی و پژوهشی زر

سازه های صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
4600
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
صنایع غذایی زر
کارفرما

سازه فلزی بیکری 1 و 2 گروه صنعتی و پژوهشی زر

کارفرما
صنایع غذایی زر
مشاور
شرکت پروتک
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
4600
زمان اجرا
_
تاریح اجرا
1398