اسکلت فلزی بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور

سازه های صنعتی و نیروگاهی

اسکلت فلزی بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور

سازه های صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
2000
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
شرکت مپنا
کارفرما

اسکلت فلزی بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور

کارفرما
شرکت مپنا
مشاور
شرکت عامران افق
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
2000
زمان اجرا
_
تاریح اجرا
1399