کارخانجات گندله سازی سه چاهون بافق یزد

سازه های صنعتی و نیروگاهی

کارخانجات گندله سازی سه چاهون بافق یزد

سازه های صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
3000
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
شرکت فکور صنعت
کارفرما

کارخانجات گندله سازی سه چاهون بافق یزد

کارفرما
شرکت فکور صنعت
مشاور
شرکت همپایه تولید
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
3000
زمان اجرا
_
تاریح اجرا
1396