مجتمع تجاری مسکونی دانشگاه تهران

مسکونی

مجتمع تجاری مسکونی دانشگاه تهران

مسکونی
توانمندی
8000
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
هیئت علمی دانشگاه تهران
کارفرما

مجتمع تجاری مسکونی دانشگاه تهران

کارفرما
هیئت علمی دانشگاه تهران
مشاور
شرکت ایستا گویا
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
8000
زمان اجرا
_
تاریخ اجرا
1394

ویژگی های خاص

اتصالات پیچ و ومهره