سالن تولید کارخانه درخشان زرقان شیراز

سازه های صنعتی و نیروگاهی

سالن تولید کارخانه درخشان زرقان شیراز

سازه های صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
1500
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
شرکت اقلیم توسعه سبز
کارفرما

سالن تولید کارخانه درخشان زرقان شیراز

کارفرما
شرکت اقلیم توسعه سبز
مشاور
شرکت سازه کیفیت پایدار
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
1500
زمان اجرا
_
تاریح اجرا
1386

ویژگی های خاص

اتصالات پیچ و مهره