پیش گرمکن های کارخانه سیمان سامان غرب

سازه های صنعتی و نیروگاهی

پیش گرمکن های کارخانه سیمان سامان غرب

سازه های صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
4200
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
سیمان سامان غرب
کارفرما

پیش گرمکن های کارخانه سیمان سامان غرب

کارفرما
سیمان سامان غرب
مشاور
شرکت مهندسین مشاور صنعتی نوها
نظارت و بازرسی
شرکت مهندسین مشاور صنعتی نوها
وزن سازه (تن)
4200
زمان اجرا
_
تاریح اجرا
1386

ویژگی های خاص

اتصالات پیچ و مهره