برجهای مسکونی شهرک چیتگر

مسکونی

برجهای مسکونی شهرک چیتگر

مسکونی
توانمندی
40000
وزن سازه (تن)
1389-1395
زمان اجرا (ماه)
مؤسسه مسکن سازان بتاجا
کارفرما

برجهای مسکونی شهرک چیتگر

کارفرما
مؤسسه مسکن سازان بتاجا
مشاور
شرکت تدبیر ساحل پارس
نظارت و بازرسی
شرکت تدبیر ساحل پارس
وزن سازه (تن)
40000
زمان اجرا
1389-1395
تاریح اجرا
-

ویژگی های خاص

سیستم اتصالات: پیچ و مهره
نوع رنگ و سیستم رنگ زدایی: زینگ ریچ اپوکسی، سه لایه، سند بلاست SA2 2/5
کنترل کیفیتی(QC): تهیه WPS، PQR و انجام آزمایشات (N.D.T (RT، UT،PT، MT توسط شرکت بادبند