وندرلیست کارفرمایان بادبند

نام کارفرمایان

لینک

شرکت مپنا (شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران)

www.mapnagroup.com

شرکت مهندسی و ساخت نارگان

www.nargan.com

شرکت ایریتک (شرکت مهندسی بینالمللی ایران)

www.iritec.com