اسکلت فلزی سازه ACC بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

سازه های صنعتی و نیروگاهی

اسکلت فلزی سازه ACC بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

سازه های صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
1600
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
شرکت مپنا بویلر
کارفرما

اسکلت فلزی سازه ACC بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

کارفرما
شرکت مپنا بویلر
مشاور
شرکت موننکو
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
1600
زمان اجرا
_
تاریح اجرا
1398