مجتمع تجاری مسکونی چیتگر - دانشگاه تهران

مسکونی

مجتمع تجاری مسکونی چیتگر - دانشگاه تهران

مسکونی
توانمندی
8000
وزن سازه (تن)
1394
زمان اجرا (ماه)
هیات علمی دانشگاه تهران
کارفرما

مجتمع تجاری مسکونی چیتگر - دانشگاه تهران

کارفرما
هیات علمی دانشگاه تهران
مشاور
شرکت ایستا گویا
وزن سازه (تن)
8000
زمان اجرا
1394