اسکلت فلزی خط تولید L90-بلوک B

سازه های صنعتی و نیروگاهی

اسکلت فلزی خط تولید L90-بلوک B

سازه های صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
2000
وزن سازه (تن)
-
زمان اجرا (ماه)
شرکت پارس خودرو
کارفرما

اسکلت فلزی خط تولید L90-بلوک B

کارفرما
شرکت پارس خودرو
مشاور
شرکت مهندسی توسعه سایپا
وزن سازه (تن)
2000
زمان اجرا
-