نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگابایتی هریس

سازه های صنعتی و نیروگاهی

نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگابایتی هریس

سازه های صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
2500
وزن سازه (تن)
-
زمان اجرا (ماه)
شرکت تانا انرژی
کارفرما

نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگابایتی هریس

کارفرما
شرکت تانا انرژی
مشاور
شرکت مسینان
وزن سازه (تن)
2500
زمان اجرا
-
تاریح اجرا
1396