سالن تولید کارخانه درخشان زرقان شیراز

سازه های صنعتی و نیروگاهی

سالن تولید کارخانه درخشان زرقان شیراز

سازه های صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
1500
وزن سازه (تن)
شرکت اقلیم توسعه سبز
کارفرما

سالن تولید کارخانه درخشان زرقان شیراز

کارفرما
شرکت اقلیم توسعه سبز
مشاور
شرکت سازه کیفیت پایدار
وزن سازه (تن)
1500