بازدید دکتر نهاوندیان از کارخانه ی بادبند

جناب آقای دکتر نهاوندیان و هیئت همراه، از کارخانه ی شماره 1 و نحوه ی ساخت و ساز شرکت بادبند بازدید به عمل آوردند.